Veszélyes anyagok: hivatkozott mellékletek IX.

Kezelés és tárolás

 

7./ Kezelés és tárolás

Kezelés: Óvintézkedés: tartsuk be a vegyszerkezelés általános szabályait. Távol kell tartani a heves kémiai reakciókat kiváltó anyagoktól (lásd 10. pont). Használni kell az egyéni védőeszközöket.

Biztonságos kezelési utasítások: tartsuk be a vegyszerkezelés általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályait. Óvakodni kell az anyag kiömlésétől, és a heves kémiai reakciókat kiváltó anyagokkal történő érintkezéstől. Használjuk az egyéni védőeszközöket.

Tárolás: Műszaki intézkedések és tárolási feltételek:

MEGFELELŐEK: Élelmiszerektől, italoktól, savaktól és egyéb vegyszerektől elkülönítve kell tárolni jól szellőző, fedett tárolókban. Fagyástól és hő hatásától védendő. Eredeti, bontatlan csomagolásban tárolva minőségét a gyártástól számított 6 hónapig megőrzi.

MELLŐZNI: 5°C alatti tárolás, nem szakosított tárolás, savak jelenléte.

 

Csomagolás anyaga:

AJÁNLOTT: eredeti csomagolásban, PE flakon illetve kanna,

NEM MEGFELELŐ: átcsomagolás, kémiai reakciót kiváltó anyagokkal történő érintkezés.

Ebben a pontban lévő információk kiterjednek az egészség-, a biztonság- és a környezetvédelemre. Segíti a munkaadót abban, hogy olyan megfelelő munkafolyamatokat tervezzen, és szervezési intézkedéseket hozzon, amelyek megfelelnek a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendeletben előírtaknak.

 

Kezelés

Az adatlap 7. pontjának kezelésre vonatkozó részében a biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések leírását találhatjuk röviden. A leírás tartalmazza a műszaki intézkedésekre vonatkozó olyan javaslatokat is, mint: zárt rendszer használata, helyi és általános szellőztetés, aeroszol-, por és tűz keletkezésének megakadályozására szolgáló intézkedések, a környezet védelmére szolgáló intézkedések (például az elszívó ventilátoron szűrők vagy kefék használata, a feltöltött terület használatba vétele, a szabadba került szennyezések elhelyezésére és ártalmatlanítására vonatkozó intézkedések stb.), és az anyagokra vagy készítményekre vonatkozó bármilyen követelmények (melyek például olyan folyamatokra vagy készülékekre vonatkoznak, amelyeket letiltottak, vagy amelyeket ajánlottak).

A mosogatószer esetében fontos előírás, hogy távol kell tartani azt a heves kémiai reakciókat kiváltó anyagoktól (lásd 10. pont). Használni kell az egyéni védőeszközöket.

Biztonságos kezelési utasítások: tartsuk be a vegyszerkezelés általános munkavédelmi és munkahigiéné szabályait. Óvakodni kell az anyag kiömlésétől, és a heves kémiai reakciókat kiváltó anyagokkal történő érintkezéstől. Használjuk az egyéni védőeszközöket.

A védőeszközök használatáról, előírásáról, már az előzőekben eset szó. Most egy új fogalom jelent meg a „Biztonságos kezelési utasítás”. Ipari felhasználásnál rendkívül fontos biztonságot befolyásoló tényező, hogy az adott szer Biztonsági adatlapja mellet álljon rendelkezésünkre a szer Kezelési, ill. használati utasítása, melyet általában ugyanaz a felelős személy, vállalkozás készít el, mint aki a Biztonsági adatlapot készítette. Természetesen a felhasználó a saját felhasználási körülményeinek, technológiájának megfelelően az adott munkahelyre adaptálja azt. A mosogatószer biztonságos kezelésére vonatkozó Használati utasítását ld. oktatóanyag 11. sz. Mellékletében.

 

Tárolás

Itt találhatjuk meg a biztonságos tárolás feltételeit, mint például: a speciálisan kiképzett tároló helyiségek vagy tartályok tervezését - ide sorolva a védőfalakat és a szellőzést-, az inkompatibilis anyagokat, a tárolás feltételeit (hőmérséklet- és nedvességhatár/tartomány, fény, inert gáz stb.), a speciális elektromos berendezéseket és a statikus elektromosság elleni védelmet.

A mosogatószerre vonatkozó tárolási követelmények között találhatjuk, hogy a szert élelmiszerektől, italoktól, savaktól és egyéb vegyszerektől elkülönítve kell tárolni jól szellőző, fedett tárolókban. Fagyástól és hő hatásától védendő. Eredeti, bontatlan csomagolásban tárolva minőségét a gyártástól számított 6 hónapig megőrzi. Fontos információ élelmiszerektől, italoktól távol kell tartani. Figyelembe véve adott szer felhasználási célját nagy valószínűsséggel mosogatni többnyire élelmiszerrel, itallal érintkező felületeket szoktak, tehát ahol ezt a szert többnyire használják élelmiszert, italt tárolnak a közelben. A veszély reális, a szakosított tárolásra ügyelni kell -természetesen figyelembe véve a savaktól és egyéb vegyszerektől elkülönített tárolást is-. A szer minőség-megőrzési ideje 6hónap. Ügyelnünk kell arra, hogy lejárt minőség-megőrzési időjű szert ne használjunk. A lejárt minőség-megőrzési idejű terméket el kell különíteni a megfelelőtől. Miért? Lejárt minőség-megőrzésű szerben fizikai és kémiai változások játszódhatnak le, megváltozhat a szerkezete, és ezáltal megváltozhat a szer egyes tulajdonsága, egyrészt már nem felel meg az eredetileg tervezett felhasználási célnak, nem fejti ki hatását, másrészt új veszélyeket rejthet. Az előírt tárolási hőmérsékletet is be kell tartani ugyanezen okokból.

 

Csomagolás anyaga

Amennyiben lényeges, tanácsot kapunk a mennyiségi határokra az adott tárolási körülmények között. Ebben a részben egyes speciális követelményeket találhatjuk meg, például az anyag vagy készítmény csomagolására/tárolására használt anyagok típusának a megadását.

A mosogatószer esetében be kell tartani, azt hogy eredeti csomagolásban tároljuk, PE flakonban, ill. kannában, és ne csomagoljuk át.

 

Speciális felhasználás

A speciális felhasználásra tervezett végtermékeknél az ajánlások utalnak a felhasználás céljára. Az ajánlás általában hivatkozik az iparban vagy más területen már jóváhagyott speciális útmutatókra.

A mosogatószer esetében nincs speciális felhasználás meghatározva.

Amennyiben helyszíni munkavédelmi szemlét tartunk, minden képen célszerű ellenőrzi a veszélyes anyagok előírt kezelési, tárolási körülményeinek betartását.

 

Az expozíció ellenőrzése, egyéni védelem

8./ Az egészséget nem veszélyeztető rendszeres munkavégzés feltételei:

8.1/ Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra készül, lakossági forgalmazásra nem kerül. A termékkel munkát csak meghatározott közegészségügyi ismeretekkel rendelkező, a készítmény toxikológiai tulajdonságait, szervezetre gyakorolt káros hatásait, ill. az elsősegélynyújtás módozatait ismerő dolgozó végezhet. Esetleges bőrérzékenység jelentkezésekor soron kívül orvosi konzultáció szükséges. Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek tisztító-fertőtlenítése után a kezelt felületekről a szer maradványait alapos vizes öblítéssel el kell távolítani. Munkavégzés során be kell tartani a vegyi anyagokkal folytatott tevékenység általános munkabiztonsági és munkahigiéné szabályait.

8.2/ Műszaki intézkedések: A felhasználásnak megfelelő műszaki megoldással el kell kerülni a termék, vagy oldatainak a szervezetbe történő bejutását. A készítmény csak rendeltetésének megfelelő célra és módon használható.

Felügyeleti paraméterek Alkalmazás a használati utasítás szerint. Megfelelő szellőzés biztosítása.

8.3/ Egyéni védelem: A tömény készítménnyel végzett tevékenység során az egyéni védő eszközök használata szükséges és el kell kerülni az aeroszol képződést.

 

8.1. Expozíciós határértékek

Az adatlap 8.1. pontjában találhatjuk meg a jelenleg alkalmazható speciális ellenőrző paramétereket, ide sorolva a munkahelyi expozíciós határértékeket, illetve a biológiai határértékeket is.

Ebben a pontban megtudhatjuk, hogy a mosogatószer kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra készült, lakossági forgalmazásra nem kerül és csak előírt oktatásban részesült, megfelelő ismerettel bíró munkavállaló használhatja. Fontos információ, hogy gondoskodni kell a munkavállaló oktatásának megszervezéséről.

 

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Az expozíció ellenőrzése azoknak a meghatározott védő- és megelőző intézkedések teljes tartományát jelenti, melyeket az alkalmazás alatt a dolgozókat és a környezetet érő expozíció csökkentése érdekében hoznak.

A mosogatószer esetében a Használati utasítás betartásának és a szellőztetés ellenőrzése.

 

8.3. A foglalkozási expozíció ellenőrzése

A 8.3. alpontban lévő információt a munkaadónak számításba kell vennie, mikor a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 6. §-a szerint elvégzi az anyagok vagy készítmények által közvetített, a dolgozók egészségét és biztonságát fenyegető kockázat becslését. Ez megköveteli a munkafolyamatok megfelelő tervezését és a műszaki ellenőrzést, a megfelelő berendezések és anyagok használatát, a kollektív óvintézkedéseknek az expozíciós forrásnál történő alkalmazását, és végül az egyéni védelmet szolgáló intézkedéseket, mint például az egyéni védőeszközök használatát. Ezért annak érdekében, hogy a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 6. §-a szerinti tényleges kockázatbecslést el lehessen végezni, ezekről az intézkedésekről az ebben a pontban lévő tájékoztatást figyelembe kell venni. Ez az információ a 7. pont Kezelés rovat alatt megadottak kiegészítéséül szolgál.

Amennyiben egyéni védelem szükséges, itt részletesen választ kapunk arra, hogy milyen védőeszköz nyújt megfelelően alkalmas védelmet. (Védőeszközök csoportosítását az egyéni védőeszközök minősítő bizonyítványán található típusszámok alapján ld. a oktatóanyag 10.sz.Mellékletében).

A mosogatószer esetében a biztonsági adatlapból megtudjuk, hogy tömény készítménnyel végzett tevékenység során az egyéni védő eszközök használata szükséges és el kell kerülni az aeroszol képződést. A munkavédelmi szakembernek kell tehát meghatározni, hogy pontosan milyen egyéni védőeszközt célszerű az adott munkakörülmények között használni.

 

8.3.1. Légzésvédelem

Veszélyes gázoknál, gőzöknél vagy poroknál megkapjuk az alkalmazandó egyéni védőeszközök típusát, pl. az izolációs légzőkészülékek, a megfelelő arcvédők és szűrők.

 

8.3.2. Kézvédelem

Itt kapunk választ arra, hogy az anyagok és készítmények kezelésénél milyen kesztyűt kell viselni, beleértve:

 • az anyag típusát,
 •  a védőkesztyű anyagának az áteresztőképességét, a dermális expozíció mértékéhez és időtartamához viszonyítva.

Ha szükséges, a kéz védelmére szolgáló minden további intézkedést is itt írják le.

 

8.3.3. Szemvédelem

Ebben a pontban tudjuk meg a szem védelméhez milyen eszközök szükségesek, mint pl. védőszemüvegek és arcvédők.

 

8.2.1.4. Bőrvédelem

Amennyiben szükséges, a kéz mellett más testrészeket is védeni kell. Ebben az alpontban ismerhetjük meg a szükséges védőeszköz típusát és védelmi szintjét, így pl. a kötény, a csizma és a teljes védőruházat típusát is. Ha szükséges, jelzik a bőr védelmét szolgáló intézkedéseket és a speciális higiéniai óvintézkedéseket is.

 

Fizikai és kémiai tulajdonságok

9./ Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Megjelenés: jellegének megfelelően habzó, síkos tapintású folyadék

Szín: színtelen, illetve gyengén sárgás optikailag tiszta

pH: 1 % -os vizes oldatban 20°C-on 9,5-10,5 közötti érték

Sűrűség: 1.10 ą 0.05 g/cm3 20°C-on

Illat, szag: termékre jellemző, klóros

Oldhatóság: korlátlanul elegyedik vízzel

Stabilitás: a felhasználás körülményei között stabil

Műszaki jellemző: könnyen leöblíthető

Aktív klórtartalom: min. 2.0 %

Az adatlap 9. pontjában a megfelelő ellenőrző intézkedések meghozatalához az anyagról vagy a készítményről minden rendelkezésre álló lényeges információt megkapunk, különös tekintettel a 9.2. alpont alatt felsorolt információkra.

A készítményekre vonatkozó információkat rendszerint magának a készítménynek a sajátságai alapján kapjuk meg.

Ebben a pontban megismerhetjük a mosogatószer jellemző, és a biztonsági szempontból is fontos fizikai és kémiai tulajdonságait, amely szinkronban van a felhasználási céljának és a Biztonsági adatlap eddig elemzett fejezeteivel.

 

9.1. Általános információ

 • Megjelenési forma: az anyag vagy készítmény fizikai állapota (szilárd, folyékony, gáz) és a színe, abban a formában, amiben forgalomba hozzák.
 • Szag: az érezhető szagról rövid leírás.

 

9.2. Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó fontos információk

 • pH: az anyag vagy készítmény pH értéke a kapható kiszerelésben vagy vizes oldatban, utóbbi esetben a koncentrációt is megkapjuk.
 • Forráspont/forrási hőmérséklettartomány:
 • Gyulladáspont:
 • Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot):
 • Robbanásveszélyes tulajdonságok:
 • Oxidálóképesség:
 • Gőznyomás:
 • Relatív sűrűség:
 • Oldékonyság:
 • vízoldékonyság:
 • zsíroldékonyság (az oldószert - olajat meg kell adni):
 • Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:
 • Viszkozitás:
 • Gőzsűrűség:
 • Párolgási szám:

 

9.3. Egyéb információk

Értelemszerűen, ha szükséges egyéb fontos biztonságra vonatkozó adatot is megtalálhatunk a biztonsági adatalap, ezen részében, ilyen a keveredési képesség, a vezetőképesség, az olvadáspont/olvadási tartomány, a gázcsoport, öngyulladási hőmérséklet stb.

Stabilitás és reakciókészség

10./ Stabilitás és reakciókészség:

 • Stabilitás: felhasználás körülményei között stabil, minőségét a gyártástól számított 6 hónapig megőrzi az előírt tárolási körülmények betartása esetén. 90°C felett a készítmény és oldata mérgező klórgáz fejlődése közben gyorsan bomlik.
 • Elkerülendő feltételek: 90°C feletti hőmérséklet, reaktív anyagokkal való kapcsolat, nem szakszerű tárolás
 • Elkerülendő anyagok: erős savak, aminok és ammónia
 • Veszélyes bomlási termékek: klór gáz
 • Rendeltetésszerű felhasználás: fertőtlenítő hatású kézi mosogatás
 • Nem szabad felhasználni: rendeltetésétől eltérő célra és módon

Ebben a pontban megismerhetjük az anyag vagy készítmény stabilitását és az esetlegesen előforduló veszélyes reakciókat meghatározott alkalmazási körülmények között, és arra az esetre is, ha az anyag a környezetbe kerül.

Veszélyes anyagok: hivatkozott mellékletek IX.

10.1. Helyzetek, melyeket kerülni kell

Az adatlap, ebben a részében megismerhetjük, azokat a feltételeket, mint pl. hőmérséklet, nyomás, fény, ütés stb., melyek veszélyes reakciókat okozhatnak.

A mosogatószer esetében a 90°C fölötti tárolás és a reaktív anyagokkal való kapcsolatot szükséges elkerülni, tehát gondoskodni kell a megfelelő tárolási hőmérsékletről -amely könnyen teljesíthető, ilyen magas limit esetében-, és a szakosított tárolásról.

 

10.2. Anyagok, melyeket kerülni kell

Ebben a részben találhatjuk azoknak az anyagoknak a felsorolását, pl. víz, levegő, savak, lúgok, oxidáló anyagok, vagy azok a speciális anyagok, amelyek veszélyes reakciókat okozhatnak.

A mosogatószer esetében a szakosított tárolás egyértelműen azt jelenti, hogy az erős savakkal, aminokkal és ammóniával semmilyen körülmények között együtt tárolni a szert nem szabad.

 

10.3. Veszélyes bomlástermékek

Itt ismerhetjük meg a bomlás során veszélyes mennyiségben keletkező ártalmas anyagokat.

A mosogatószer bomlásakor egy igen veszélyes és kellemetlen anyag keletkezik a klórgáz, tehát gondoskodni kell arról, hogy ez ne következzen be, ill. enyhítsünk a felszabaduló klórgáz hatását megfelelő szellőztetéssel. (Megjegyzem a mosogatószer használatakor a munkavállaló, ha minimálisan is, de folyamatosan keletkező klórgázt kénytelen belélegezni, a káros hatás annál nagyobb, minél magasabb a mosogatóvíz hőfoka, minél jobban közelíti a 90 °C-ot. Ha a mosogatószer használati utasítását megtekintjük a javasolt oldathőmérséklet: 35-50°C, még akkor is ha 0,3-1,5%-os töménységű oldatként alkalmazzuk, nagyon fontos a szellőztetés, a keltkező klórgáz azonali eltávolítására.)

Amennyiben a Biztonsági adatlapban találkozunk az alábbi információk bármelyikével, azt megkülönböztetett figyelemmel kell értelmezni:

 • a stabilizáló anyagok szükségessége és jelenléte,
 • veszélyes exoterm reakciók lehetősége,
 • biztonsági szempontból az anyag vagy készítmény fizikai megjelenési formája változásának a jelentősége, ha ez egyáltalán előfordul,
 • vízzel történő érintkezéskor képződő bomlástermékek, ha egyáltalán vannak ilyenek,
 • az instabil termékké történő lebomlás lehetősége.

Toxikológiai információk

11./ Toxikológiai adatok:

A készítménnyel kapcsolatos mérgezésről nincs tudomásunk. A terméket nem vizsgálták be, hanem a hagyományos eljárások szerint besorolták. Toxikológiai szempontból az összetételnél (lásd 2. pont) felsorolt anyagok idevonatkozó irodalmi értékei a mérvadóak, figyelembe véve az alkalmazott koncentrációkat. A tisztítási folyamat közben a készítménnyel történő érintkezés maró hatást eredményezhet a szemen, a bőrön, de a légutak nyálkahártyájára jutás esetén egyaránt.

Ez a fejezet azoknak a szükséges eltérő toxikológiai (az egészséget érintő) hatásoknak a tömör, de átfogó leírásával foglalkozik, amelyek arra az esetre vonatkozhatnak, amikor a felhasználó kapcsolatba kerül az anyaggal vagy a készítménnyel.

Itt találhatjuk meg az anyagok vagy készítmények egészséget veszélyeztető expozíciós hatásait, melyek részben tapasztalatokon, részben tudományos kísérleteken alapulnak. Szintén itt található a különböző expozíciós utakra (inhaláció, lenyelés, bőrre- és szembejutás) vonatkozó információk és a fizikai, kémiai és toxikológiai tulajdonságoknak tulajdonítható tünetek is.

Itt olvashatjuk a rövid és hosszan tartó expozíció ismert késői és azonnali, valamint krónikus hatásai is: pl. túlérzékenység, narkózis, rákkeltő hatás, mutagén hatás, reprodukciós toxicitás (az utódokat és a fertilitást károsító hatás).

Figyelembe véve már a 2. pontban megadott, az alkotórészekre vonatkozó összetételt/információt, eseteként itt olvashatjuk a készítmény bizonyos összetevőinek az egészséget érintő sajátos hatásaira irányuló utalást.

A mosogatószer esetében megnyugtatható, hogy a szerrel kapcsolatban mérgezésről nincs tudomása a gyártónak, azonban fokozott óvatosságra int az a tény, hogy a terméket nem vizsgálták be. A rendeltetésszerű felhasználás közben a készítménnyel történő érintkezés maróhatást eredményezhet a szemen, a bőrön, és a légutak nyálkahártyájára jutás esetén egyaránt. A hatásokat csökkenteni szükséges (kezelőszemélyzet oktatása, védőeszközök használata, szellőztetés, stb.).

Ökológiai információk

12./ Ökotoxicitás:

Biológiai lebomlás

 • Nemionos tenzid: 85 % (28 nap, OECD 301 B) biológiailag könnyen lebontható

 

Hatás a vízi élőlényekre:

 • Na-hipoklorit: Haltoxicitás: 0,05 mg/l klór koncentráció fölött halálos
 • Kálium-hidroxid: Hal toxicitás: pH eltolódás miatt toxikus hatású
 • Nemionos tenzid: Hal toxicitás LC50: 14 mg/liter (jászkeszeg, Analogy) Toxicitás vizibolhára: EC50: 8 mg/liter (vizibolha, 48 óra,OECD 202) Toxicitás algákra: EC50 0.8 mg/liter (Scenedesmus subspicatus, 72 óra, OECD 201) Baktérium toxicitás EC50: 240 mg/liter (OECD 209, Analogy)

Mivel a készítmény akárcsak más tisztító-fertőtlenítőszerek, biológiailag aktív vegyianyagok, ezért oldatait használat után ennek megfelelően kell kezelni, figyelembe véve a tisztító oldatba került szennyeződések hatását is. A rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett, kezelt és kibocsátott szennyvíz minőségének meg kell felelni az érvényes rendeletekben és előírásokban megadott értékeknek.

Az adatlap 12. pontjából megtudhatjuk az adott anyag vagy készítmény lehetséges hatásait, viselkedését és sorsát a környezetben, a levegőben, a vízben és/vagy a talajban. Amennyiben lehetséges, megismerhetjük a lényeges vizsgálati adatokat (például LC50, halon ≤ 1 mg/l) is. Az LC = Letális koncentrációt, EC = hatásos koncentrációt jelöl.

Itt ismerhetjük meg az anyag vagy készítmény természetének tulajdonítható legfontosabb környezeti hatásokat és a felhasználás valószínű módját. Hasonló információt kapunk azokról a veszélyes termékekről is, melyek az anyagok vagy készítmények lebomlásakor keletkeznek.

 

Az ökológiai információ az alábbiakból állhat:

12.1. Ökotoxicitás

Ide sorolandók a halakon, Daphnián (vizibolha), algán vagy más vízi növényen rendelkezésre álló akut (rövid idejű kitettség, max. 96óra) és krónikus (hosszú idejű, ált. min. az életciklus 10%-át meghaladó időtartam) vízi szervezetekre való toxicitási adatok. Emellett, ha vannak toxikológiai adatok a talaj mikro- vagy makroszervezeteire, vagy más, a környezet fontos élőlényeire, például madarakra, méhekre és növényekre, akkor ezeket is figyelembe kell venni. Ha az anyag vagy készítmény gátolja a mikroorganizmusok tevékenységét, akkor a szennyvíziszap-kezelő üzemekre kifejtett hatást is megtalálhatjuk az adatlapban.

 

12.2. Mobilitás

A mobilitás az anyag vagy a készítmény adott összetevőjének az a képessége, hogy ha a környezetbe kerül, a talajvízben szétterjedhet, vagy a kibocsátás helyétől messze kerülhet. [Ezt az - csak az anyagra jellemző - információt készítményre nem lehet megadni, ezért, ahol rendelkezésre áll és indokolt, megkapjuk a készítményben lévő összes olyan anyagra, amelyet a 2. pontban megadott előírások szerint a biztonsági adatlapon fel tüntettek.]

 

A lényeges adatokhoz az alábbiakat sorolhatjuk:

 • ismert vagy előre látható eloszlás a környezeti szektorokban,
 • felületi feszültség,
 • adszorpció/deszorpció.

Az egyéb fizikai-kémiai sajátságokat lásd a 9. címsornál.

 

12.3. Perzisztencia és lebomlási képesség

Ez az anyagoknak vagy a készítmények megfelelő alkotórészeinek az a képessége, hogy a megfelelő környezeti közegben biodegradációval vagy más úton, mint például oxidáció vagy hidrolízis, képesek lebomlani. Ahol lehet, a lebomlás felezési idejét meg kell adni. Az anyagoknak vagy a készítmények megfelelő összetevőinek azt a képességét, hogy a szennyvíz-iszapot kezelő üzemekben képesek lebomlani, szintén meg kell említeni.

 

12.4. Bioakkumulációs képesség

Ez az anyagoknak vagy a készítmények vagy a készítmények megfelelő alkotórészeinek az a képessége, hogy az élőszervezetekben felhalmozódnak és bejutnak a táplálékláncba, erre utalnak a Kow és BCF adatok, ha rendelkezésre állnak.

 

12.5. Egyéb káros hatások

Ha rendelkezésre állnak, az adatlap készítőjének meg kell adnia minden egyéb környezetet károsító hatásra vonatkozó információt, mint pl. az ózon depletáló képességet, a fotokémiai ózontermelő képességet és/vagy globális felmelegedést okozó tulajdonságot.

Figyelni kell azokra a környezetre vonatkozó lényeges információkra, amelyek a biztonsági adatlap címsorai alatt megtalálható, különös tekintettel azokra a javaslatokra, melyek az ellenőrzött szabadba jutásnál, a véletlen szabadba jutásnál, és a 6., 7., 13., 14., valamint a 15. pontban található, szállításnál és ártalmatlanításnál szükséges intézkedésekre vonatkoznak.

A mosogatószer akárcsak más tisztító-fertőtlenítőszer, biológiailag aktív vegyianyag, ezért oldatait használat után ennek megfelelően kell kezelni. A rendeltetésszerű felhasználás esetén az előírásoknak megfelel.

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy , kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.