Belső auditálás gyakorlata

EGY ISMERT FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ KÉZI MOSOGATÓSZER BIZTONSÁGI ADATLAP ELEMZÉSE

Milyen értékes információkat tartalmaz - elsősorban munkavédelmi szempontból- a Biztonsági adatlap?

Az alábbiakban egy ismert fertőtlenítő hatású kézi mosogatószer Biztonsági adatlapját elemzem, úgy hogy a táblázatokban lévő adatok a Biztonsági adatlap egyes részeit mutatják be, a táblázat utáni részek tartalmazzák annak elemzését, értelmezését. A kézi mosogatószer teljes Biztonsági adatlapja a 6.sz. Mellékletben látható.

 

Az anyag/készítmény és a Társaság/ Vállalat azonosítása

1) Készítmény neve: TF Klór M (fertőtlenítő hatású kézi mosogatószer)

A Biztonsági adatlap 1. pontjában megjelölt anyag / készítmény nevének pontosan egyeznie kell a termék címkéjén található megnevezéssel. Tehát célszerű meggyőződnünk az azonos jelölésről. Mérgezés esetén az oktatóanyag 3.sz. Mellékletében lévő Mérgezési eset bejelentőlapon is ezt a nevet kell feltüntetni. A készítmény neve -fertőtlenítő hatású mosogatószer -egyben utal annak rendeltetésszerű felhasználási céljára is. A készítmény neve óvatosságra inti a szakembert, hiszen klór tartalmú fertőtlenítő hatású szerről van szó. A klór agresszív alkotórész, valószínű a készítmény sem lesz kevésbé ártalmatlan.

Sürgősségi telefon:

 • OKK-OKBI-ETTSZ (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
 • 06-80-201-199

A Biztonsági adatlap 1. pontjában találhatjuk meg azt a felelős személyt, gyártót, importőrt vagy közvetítőt is, jelen esetben gyártót és forgalmazót, aki a Közösségen belüli forgalmazásáért felelős, pontosan a felelős nevét és elérhetőségét (cím, tel, fax, e-mail). Abban az esetben, ha kérdésünk van, szeretnénk még több információhoz jutni a készítménnyel kapcsolatosan, pl. szeretnénk el kérni az OÉTI engedély fénymásolatát, mert élelmiszeripari területen alkalmazzuk a szert, stb. az itt megjelölt címen érdeklődhetünk. Vitás esetekben is itt reklamálhatunk. A felelős elérhetősége mellett az adatlap tartalmazza a sürgősségi információadásért felelős Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) címét és a sürgősi telefonszámát, amelyet veszélyeztetés, vagy baleset esetén hívhatunk.

 

Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ

2./ Összetétel:

A 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai alapján veszélyesnek minősülő összetevők:

Veszélyes anyag Koncentráció tart. CAS-szám EU-szám EU-jel R mondat
Kálium-hidroxid 1-5 % 1310-58-3 215-181-3 C maró 2-35
Na-hipoklorit 25-40 % 7681-52-9 231-668-3 C maró 31-34
Nemionos tenzid 5-15 % 61788-90-7 Xi irritatív,

N környezeti veszély

38-41

 

A Biztonsági adatlap 2. pontja tartalmazza a készítmény összetevőit, alkotórészek koncentrációját, a CAS-számát, EU-számát (EINECS- vagy ELINCS-szám), EU-jelét. Ezen információk alapján sorolják az adott készítményt a megfelelő veszélyességi osztályba. A készítmény veszélyessége a Biztonsági adatlap 3. pontjában található. A készítmények összetevőit külön-külön és az azok egymásra hatását is vizsgálják a veszélyesség meghatározásánál. Megjegyzem, hogy a Biztonsági adatlap készítőjének nem szükséges a teljes összetételt megadni, csak abban az esetben, ha a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet az adott összetevőre azt előírja. Látható, hogy a mosogató szer egyik összetevője a Kálium-hidroxid 1-5%-ban van jelen a készítményben, mivel maró hatású és koncentrációja oly mértékű, ezért ezt mindenképpen fel kellett tüntetni az adatlapon. Ugyanez vonatkozik a Na-hipokloritra is, mely 25-40%-ban van jelen. A nemionos tenzid mennyisége (5-15%); ezt az értéket azért szükséges feltüntetni, mert az anyag irritatív és a környezetet veszélyeztető hatású. Az összetevők megnevezése és koncentrációja mellett a táblázatban láthatjuk az összetevők egyértelmű nemzetközi azonosítására alkalmas CAS-számot, valamint az EU-számot.

 

A CAS-szám a vegyi anyagok (kémiai elemek, vegyületek) azonosítására használt Chemical Abstracts Service regisztrációs szám. Egy molekula izomerjei különböző regisztációs számot kapnak. (A CAS az American Chemical Society által üzemeltetett intézmény, székhelye Columbus Ohio, USA). Jelenleg mintegy 26 millió anyag szerepel a regiszterben, és naponta kb. 4000 új bejegyzéssel bővül.

CAS-szám felépítése: Három, egymástól kötőjelekkel elválasztott számot tartalmaz. Az első legfeljebb 6 jegyből áll, a második kettő, a harmadik egyjegyű. Ez utóbbi egy ellenőrző számjegy.

Tehát a CAS-szám alapján a világon bárhol be tudják azonosítani az adott vegyi anyagot, és egy CAS-szám alatt mindenütt ugyanazt az anyagot értik a gyártás és forgalmazás földrajzi helyétől, és az adatlapok, címkék, felíratok nyelvétől függetlenül. Ez tulajdonképpen a vegyészek egyezményes nemzetközi nyelve.

 

EU-szám az EINECS- vagy ELINCS-számot jelenti. Az EINECS 1981. szeptember 18-án az Európai Közösség piacán jelen lévő valamennyi anyagot tartalmazó Létező Kereskedelmi Anyagok Európai Jegyzéke. Az ELINCS az 1981. szeptember 18-át követően az Európai Közösségben, illetve az Európai Unióban (a továbbiakban: EU) törzskönyvezett új anyagokat tartalmazó Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke.

A táblázat következő oszlopában láthatjuk az EU jelet. Az EU-jel az Unióban egységes alkalmazott jelölés a veszélyek jelölésére, ill. osztályba sorolására. Az összetevők osztályba sorolását a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, valamint Az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről szóló 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet szerint kell elvégezni. A veszély jele a rendelet szerint lehet T, T+, R10, F, F+, Xi, Xn, E, O, C, R43 és/vagy R43, Karc, Kat., Muta, Kat., N és/vagy R52, R53 és R59, stb.). Ugyancsak egységes a veszélyjelhez tartozó veszélyszimbólum is. (ld. oktatóanyag 7. sz. Mellékletében.)

Jelen esetben a mosogatószer összetevőire a C-maró, Xi-irritatív és N-Környezeti veszélyjel vonatkozik. A készítmény veszélyességi osztályba sorolása nem feltétlenül egyezik meg az összetevőinek veszélyességével, hiszen figyelembe kell az összetevők készítményben lévő koncentrációját, valamint az összetevők egymásra hatását, kölcsönhatását.

 

A táblázat utolsó oszlopában találjuk az összetevőkre vonatkozó R-számokat (R-számok és mondatok teljes listáját ld. oktatóanyag 8.sz. Mellékletében) Itt nem szükséges az R-mondat teljes szövegét megadni, azt előírás szerint a 16.pontban kell részletezni. Jelen esetben a Biztonsági adatlap készítője a teljes R-mondatokat a 3.pontban és 15.pontban írja le.

Belső auditálás

A veszély azonosítása

3./A készítmény veszélyesség szerinti besorolása  (EU veszélyjel, Xi irritatív)

 

A koncentrált készítmény sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R-mondatok:

R 31                         Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R 36/37/38              Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

R 51                         Mérgező a vízi szervezetekre

 

A koncentrált készítmény biztonságos használatra utaló S-mondatok:

S 2                          Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 24/25                   Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást

S 26                        Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 28                        Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni

S 36/37/39             Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt, szem/arcvédőt kell viselni

S 50                        Savval nem keverhető

 

Az adatlap 3. pontjában a készítmény veszélyességi besorolását láthatjuk, amely szerint a mosogatószer Xi –irritatív csoportba került. Ebben a pontban található továbbá a készítmény hígítatlan állapotára vonatkozó veszélyek, kockázatok leírása (R mondatok), valamit a biztonságos használati előírása (S mondatok) röviden (S-számok és mondatok teljes listáját ld. oktatóanyag 9.sz. Mellékletében)

A veszélyes készítmény osztályozásakor az egészség-, illetve környezetkárosító hatásuk alapján a készítményben lévő veszélyes anyagokat veszik figyelembe - függetlenül attól, hogy szennyeződésként vagy adalék anyagokként kerülnek a készítménybe - mindazon esetekben, ha tömegszázalékos koncentrációjuk egyenlő vagy nagyobb, mint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 4. számú mellékletben meghatározott érték. Kivételt képeznek azok az anyagok, amelyekre az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok külön jogszabályban közzétett jegyzéke (3/2006. (I. 26.) EüM rendelet ) vagy az egészségkárosító, illetve környezetkárosító veszélybecslés alacsonyabb értéket ad meg, feltéve, hogy az anyagra vonatkozó, a közösségi jegyzékben meghatározott esetleges speciális jelölési feltételek másként nem rendelkeznek.

 

A veszélyesség megállapításának szempontjai a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet meghatározása szerint:

1. Fizikai-kémiai tulajdonságok

1.1. Robbanásveszélyes

1.2. Égést tápláló, oxidáló

1.3. Fokozottan tűzveszélyes

1.4. Tűzveszélyes

1.5. Kevésbé tűzveszélyes

1.6. Egyéb tényezők

2. Toxikológiai sajátosságok

2.1. Nagyon mérgező

2.2. Mérgező

2.3. Ártalmas

2.4. Maró

2.5. Irritatív

2.6. Túlérzékenységet okozó (allergizáló, szenzibilizáló)

2.7. Specifikus egészségkárosító sajátosságok: szerv vagy szervrendszer specifikus hatások heveny, félheveny vagy idült mérgezésben vagy azt követően, amelyek súlyosak és nem súlyosak, reverzíbilisek vagy irreverzíbilisek lehetnek

2.8. Rákkeltő

2.9. Mutagén

2.10. Reprodukció-károsító (szaporodást károsító)

2.10.1. fertilitást (nemző- és fogamzóképességet) károsító

2.10.2. utódkárosító

2.10.2.1. teratogén

2.10.2.2. embriotoxikus

2.10.3. (utód) generáció-károsító

2.10.4. egyéb reprodukciót károsító hatás

2.11. Egyéb jellemző tulajdonságok

2.11.1. bőrön át felszívódik

2.11.2. kumulálódik

2.11.3. egyéb (pl. átmenetileg vagy tartósan hatástalan szöveti raktározás, tárolódás)

3. Ökotoxikológiai, környezetkárosító, környezetszennyező sajátosságok

 

A veszélyességi kategóriák rövidítése a következő:

 • robbanásveszélyes: E
 • égést tápláló, oxidáló: O
 • fokozottan tűzveszélyes: F+
 • tűzveszélyes: F
 • kevésbé tűzveszélyes: R 10
 • nagyon mérgező: T+
 • mérgező: T
 • ártalmas: Xn
 • maró: C
 • irritatív: Xi
 • túlérzékenységet okozó (allergizáló, szenzibilizáló): R42 és/vagy R43
 • rákkeltő (karcinogén): Karc, Kat.
 • mutagén: Muta. Kat.
 • reprodukció-károsító (szaporodást károsító): Repr. Kat.
 • környezetre veszélyes: N és/vagy R52, R53 és R59

 

Az R és S mondatokról, számokról:

Az R mondat és R szám a veszélyes anyagok és készítmények kockázataira (angolul: risks, a szó kezdő betűjéből származik az R betű) utaló mondat, ill. az R mondatok sorszámai. Az R mondatok azt a legszükségesebb információt tartalmazzák az anyagról vagy készítményről, amely alapján a legjellemzőbb veszélyeiről információ nyerhető.

Az R mondatok jelentését a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet határozza meg. A számokat egymástól kötőjel vagy törtvonal választja el:

 • kötőjel (-): a különálló R mondatokat választja el egymástól,
 • törtvonal (/): a különböző R mondatok egyetlen mondatban való megfogalmazásának lehetőségét jelenti.

 

S mondatok és S számok a veszélyes anyagok és készítmények biztonságos használatára (angolul: safety, innen az S betű) utaló mondat, ill. az S mondatok sorszámai. Az S mondatoknak olyan röviden megfogalmazott tanácsok, amelyek betartásával a veszélyes anyag vagy készítmény használati kockázata csökkenthető.

Az S-számokat szintén kötőjel vagy törtvonal választja el egymástól; az S mondatok jelentését is a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet határozza meg. A feltüntetett S mondatok csak anyagokra vonatkoznak, a készítményekre vonatkozó mondatokat a vonatkozó jogszabályban foglalt, a készítményekre vonatkozó általános szabályok szerint választják ki.

Egy veszélyes anyag vagy készítmény esetében legfeljebb 6R és S mondat adható meg. Az R és az S mondatok lehetnek összetettek is, ebben az esetben, különböző, de egyidejűleg fennálló veszélyre utalnak.

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, IRATKOZZON FEL LEVELEINKRE és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy IDE KATTINT, kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.