Munkahelyi kockázatértékelés - az egészségügyi kockázatok felmérése és szabályozása

V.4. Elsősegély és intézkedések

4./ Elsősegélynyújtás:

Az érintett felület nagyságától és a ráfolyt vegyszer mennyiségétől függően az elsősegélynyújtásban jól bevált gyakorlatnak megfelelően kell eljárni, figyelembe véve az egyéni érzékenységet és az alábbi szempontokat is. A szennyezett ruházatot azonnal távolítsuk el.

Belégzés: rosszullét esetén a sérültet friss levegőre kell vinni, biztosítsunk számára nyugalmat és forduljunk orvoshoz.

Bőrrel való érintkezéskor a szert vízzel azonnal mossuk le, majd a bőrfelületet zsíros kozmetikai krémmel kenjük be a bőrből kioldott zsírok pótlása érdekében. Egyéni érzékenységtől függően szakorvossal történő konzultáció, esetleg dermatológiai ellátás is szükségessé válhat.

Szembe jutáskor legalább 15 percen át tartó folyóvizes szemöblítést kell végezni a szemhéjak széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Szakorvoshoz kell irányítani a sérültet

Véletlen lenyeléskor amennyiben a késztermék a tápcsatornába jutott víz vagy tej bőséges itatása szükséges. Mesterségesen hánytatni nem szabad. A helyszínre azonnal orvost kell hívni.

A biztonsági adatlap 4. pontjában az elsősegélyre vonatkozó intézkedéseket találhatjuk meg.Mindenek előtt megtudhatjuk meg, hogy mikor szükséges azonnali orvosi felügyelet.

Az elsősegélyre vonatkozó információ rövid és könnyen érthető, hogy az áldozat, a körülötte lévők és az elsősegélyt nyújtók könnyen megérthessék. A tünetek és hatások ismertetése rövid és tömör. Az intézkedések jelzik, hogy balesetnél a helyszínen mi a teendő, és hogy az expozíciót követően késleltetett hatások várhatóak-e.

Az információkat különböző címszavak alatt, az expozíciós módok, mint belégzés, bőrre és szembe jutás, lenyelés szerint csoportosították.

A leírás jelzi, hogy szükség van-e vagy tanácsos-e orvos által történő szakszerű segítségnyújtás. Továbbá tartalmazza, hogy szükséges tartani a munkahelyen olyan speciális anyagokat, eszközöket, amelyekkel azonnal célirányos kezelés végezhető. Pl. bőrrel való érintkezéskor vízre, és zsíros kozmetikai krémre van szükség, szembejutáskor vízre, véletlen lenyeléskor elegendő mennyiségű vízre vagy tejre. Ezen anyagokat a munkahelyen elérhető távolságban állandóan biztosítani kell. Ott, ahol a tömény mosogatószerrel érintkezhet (kimérés, stb.) a dolgozó vízvételi lehetőséget, valamint zsíros kozmetikai krémet kell biztosítani, amelynek juttatását a Munkavédelmi Szabályzatban is célszerű a rögzíteni.

V.5. Tűzvédelmi intézkedések

5./ Tűzveszélyesség: Nem tűzveszélyes

Oltóanyag: CO2, oltópor, víz permet, hab a környezettől függően.

Különleges veszélyek: gőzét nem szabad belélegezni

Egyéb: a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági előírások szerint kell kezelni és elhelyezni.

Az adatlap 5. pontja utal az anyagok vagy készítmények által okozott, vagy azok környezetében keletkező tüzeknél betartandó tűzvédelmi követelményekre. Ezek az alábbiak:

  • megfelelő tűzoltó szerek,
  • tűzoltó szerek, melyeket biztonsági okokból egyéb tűzoltási célra nem szabad használni,
  • maga az anyag vagy készítmény által okozott speciális expozíciós veszélyek, égéstermékek, keletkező gázok,
  • speciális védőfelszerelés tűzoltóknak.

Jelen esetben a mosogatószer nem minősül tűzveszélyesnek, a tűzvédelmi szakember határozza meg a helyszínen legcélszerűbbnek ítélt alkalmazandó oltóanyag minőségét (CO2, oltópor, vízpermet vagy hab) és mennyiségét.

ISO 9001:2015 lépésről lépésre 10.

V.6. Intézkedések véletlen szabadba jutás esetén

6./ Óvintézkedés baleset esetén:

Személyi védelem: el kell kerülni az anyag szembe, bőrre és ruházatra jutását, ehhez megfelelő egyéni védőeszközöket kell használni.

Környezetvédelem: Az anyag élővízbe, talajba, közcsatornába jutását meg kell akadályozni. A keletkezett hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírások alapján kell kezelni.

Szabadba jutás esetén: A padozatra került vegyszert inert anyaggal (pl. homok, száraz föld, nem éghető semleges abszorbens) kell behatárolni, majd össze kell gyűjteni, és zárt tartályban el kell szállítani. (Az összegyűjtés és a szállítás műveletére lehetőleg műanyag lapát, vödör vagy tartály használata ajánlatos.). Összegyűjtés után a szennyezett felületet vízzel bőségesen le kell mosni.

Az adatlap 6. pontja tartalmazza az alábbi információkat:

a.) A személyekre vonatkozó óvintézkedéseket, amely lehet a gyújtóforrások megszüntetése, gondoskodás a megfelelő szellőzésről/légzésvédelemről, a porzás ellenőrzése, a bőrre és szembe jutás megakadályozása.

A mosogatószer esetében el kell kerülni az anyag szembe, bőrre és ruházatra jutását, ehhez megfelelő egyéni védőeszközöket kell használni. Ezt a munkavédelmi szakembernek a védőeszközök (védőkesztyű, védőkötény, stb.) meghatározásánál figyelembe kell venni. (Védőeszközök csoportosítását az egyéni védőeszközök minősítő bizonyítványán található típusszámok alapján ld. a oktatóanyag 10. sz.Mellékletében)

b.) A környezetre vonatkozó óvintézkedéseket, amely lehet a szabadba jutott anyagok távoltartása a csatornáktól, a felszíni és talajvizektől és a talajtól, a szomszédos lakosság figyelmeztetésének szükségessége.

A mosogatószer esetében az anyag élővízbe, talajba, közcsatornába jutását meg kell akadályozni. A keletkezett hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírások alapján kell kezelni. A tárolás, kimérés során meg kell akadályozni, hogy a tömény koncentrátum a lefolyó aknába folyjon, ill. szivárogjon (pl. rácsos padozatba épített zárt felfogó edényzetbe végződő akna, mely összegyűjti az esetlegesen kifolyó szert/.

c.) A szennyezés-mentesítés módszereit, amely lehet az abszorbeáló anyagok használata (például homok, diatómaföld, savkötők, általános kötőanyagok, fűrészpor stb.), a gázok/füstök csökkentése vízzel, hígítással.

A mosogatószer esetében a padozatra került vegyszert inert anyaggal (pl. homok, száraz föld, nem éghető semleges abszorbens) kell behatárolni, majd össze kell gyűjteni, és zárt tartályban el kell szállítani..

Az összegyűjtés és a szállítás műveletére lehetőleg műanyag lapát, vödör vagy tartály használata ajánlatos. Összegyűjtés után a szennyezett felületet vízzel bőségesen le kell mosni. A mosogatószer tárolására használt helyiségben biztosítani kell az előzőekben említett inert anyag valamelyikét, valamit az összegyűjtésre és szállításra alkalmas eszközöket és természetesen a vízvételi lehetőséget a szennyezett felület lemosásához.

Ennél a pontnál figyelembe kell venni olyan jelzéseket is, mint nem szabad használni, közömbösíteni lehet, ... A mosogatószer esetében nincs ilyen jelzés.

Előfordulhat, hogy az adatlap 6. pontjának bizonyos része szükségszerűen hivatkozik a 8. (Egészséget nem veszélyeztető munkakörülmények) és a 13. (Hulladékkezelés, ártalmatlanítás) pontokra.

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy , kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.