ISO 50001 szabvány

 

Az energiával való hatékony gazdálkodás iránti kényszer vezetett egy új nemzetközi szabvány az ISO 50001 kidolgozásához.
Az ISO 50001   tanúsítható energiairányítási rendszer, de alkalmazható egyszerűen önkontrollként is az energiával való gazdálkodás szabályozott, ellenőrzött és dokumentált működtetésére.

A szabvány nem határoz meg abszolút energiateljesítmény követelményeket, így két azonos tevékenységet folytató, de különböző energiateljesítményű vállalkozás egyaránt meg tud felelni a szabvány követelményeinek.

Az ISO 50001 az ISO szabványok rendszerére épül, így biztosítja a magas szintű kompatibilitást, különösen az ISO 9001 és ISO 14001 szabványokkal.
Alkalmazható minden olyan az energiateljesítményt befolyásoló tényezőre, amely monitorozható, és a vállalkozás által befolyásolható.

Az ISO 50001 által szabályozott működési területek

Amire az energiairányítási szabvány követelményei kiterjednek!

Az ISO 50001 szabvány egy energiairányítási rendszer létrehozásának, bevezetésének, fenntartásának és fejlesztésének követelményeit adja meg azzal a céllal, hogy a vállalkozás képes legyen folyamatosan javítani energiateljesítményét, beleértve a hatékonyságot, a használat módját és mennyiségét.

A szabvány által megfogalmazott követelmények egyaránt kiterjednek az eredmények javítására, az ehhez szükséges tervek kidolgozására, a folyamatos ellenőrzésre és értékelésre, valamint a terveknek ezekre alapozott javítására.

Követelmények a vezetősséggel szemben

A vezetőség elkötelezettsége az energiairányítási rendszer támogatására, és hatékonyságának folyamatos fejlesztése mellett követelmény, ami abban fejeződik ki, hogy

 • kidolgozza a vállalkozás energiapolitikáját, amelynek megvalósítására megfelelő kompetenciával és gyakorlattal rendelkező energiairányítási team-et hoz létre
 • erőforrásokat biztosít, és meghatározza a rendszer terjedelmét és határait, biztosítja az eredmények mérhetőségét és a rendszeres értékelését.

Az energiapolitikával kapcsolatos követelmények

Az energiapolitikának tükröznie kell az energiateljesítmény növelésére irányuló elkötelezettséget, ami által:

 • igazodnia kell a vállalkozás tevékenységéhez, méretéhez, az energiahasználat módjához és a felhasznált energia mennyiségéhez
 • mutatnia kell az elkötelezettséget az energiateljesítmény fejlesztése, az erőforrásokkal kapcsolatos információk elérhetőségének biztosítása, a törvényi és más követelmények betartása iránt
 • egyértelmű energiateljesítési célokat kell tartalmaznia, és biztosítania kell ezek rendszeres értékelését és felülvizsgálatát
 • dokumentáltnak kell lennie a vállalkozás minden szintjén

Az energia tervezéshez kapcsolódó követelmények

A vállalkozásnak ki kell dolgozni az energiatervezés dokumentált folyamatát/szabályozását, aminek mentén energiatervet kell készítenie, amely:

 • konzisztens az energiapolitikával és olyan tevékenységeket fogalmaz meg, amely az energiateljesítmény folyamatos javításához vezet
 • biztosítja a törvényi és más kötelezettségek teljesítését
 • tartalmazza az energiával kapcsolatos tevékenységek és eredmények rendszeres elemzését, értékelését
 • egy "energia baseline" meghatározását eredményezi, amelyhez minden értékelést viszonyítani kell
 • energiaindikátorokat, célokat és azok eléréséhez szükséges akcióterveket tartalmaz.

Kompetenciákra és kommunikációra vonatkozó követelmények

Az energiairányítási rendszerben meghatározó szerepet játszó személyeknek megfelelő elméleti felkészültséggel és gyakorlattal kell rendelkezniük, és biztosítani kell mindezek fenntartását, illetve fejlesztését.
Biztosítani kell számukra, hogy ismerjék és értsék a követelményeket, saját felelősségüket és hatáskörüket, és az energiateljesítmény javításának előnyeit.

Olyan kommunikációs rendszert kell működtetni, hogy egyrészt a tájékoztatás, másrészt a javaslatok begyűjtése biztosítva legyen.

Általános és speciális dokumentációs követelmények

Az energiairányítási rendszer minden lényeges elemét papíron, elektronikusan vagy más módon rögzíteni kell, úgymint: az energiarendszer kiterjedése, politika, célok, akciótervek és minden egyéb, ami az energiafelhasználást befolyásolja.

Az ellenőrzéssel kapcsolatos dokumentumok készítésének, kiadásának, kezelésének módját szabályozni szükséges, amely biztosítja:

 • a szükséges átvizsgálások rendjét
 • a dokumentumok naprakészségét és hozzáférhetőségét
 • kizárja a rendeltetéstől eltérő felhasználást.

A működés-ellenőrzés követelményei

Meg kell határozni, és meg kell tervezni az energiafelhasználás meghatározó folyamatait, és biztosítani, hogy azok konzisztensek legyenek az energiatervekkel, célokkal, akciótervekkel és biztosítani kell, hogy:

 • a megadott kritériumoknak megfelelően működjenek
 • a szükséges feltételek, folyamatok, berendezések rendelkezésre álljanak
 • megfelelő kommunikációs rendszer működjön.
ISO 9001:2015 lépésről lépésre 10.

Az energiarendszerhez kapcsolódó beszerzések követelményei

Meg kell határozni, az energiarendszerbe bekapcsolni, megvásárolni szándékolt eszközökkel, berendezésekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kritériumokat, hogy azok hozzájáruljanak az energiateljesítmény javításához.

Az ellenőrzés követelményei és szabályozása

Az energiateljesítményt meghatározó folyamatok kulcs jellemzőinek mérését, monitorozását, a mérési eredmények dokumentálását és meghatározott időközönkénti értékelését biztosítani kell.

A kulcsjellemzők közé minimum az alábbiakat kell felvenni:

- a szignifikáns energiafelhasználási pontok

- az energiafelhasználási módot befolyásoló változók

- az akciótervek hatékonysága a meghatározott célokhoz viszonyítva

- az aktuális és a várt energiafogyasztás viszonya.

Ki kell építeni az energiairányítás monitoring rendszerét. Értékelni kell a törvényi és más követelmények betartását.

Ki kell dolgozni a belső auditok rendjét, és el kell végezni az auditokat az előírt időközönként.

Szabályozni szükséges a nemmegfelelőségek kezelését, a javító és megelőző intézkedések rendjét.

Az ellenőrzés körébe tartozó valamennyi olyan adatot, információt dokumentálni kell, ami szükséges a követelményeknek való megfelelés bemutatására.

A vezetőségi átvizsgálásokhoz kapcsolódó követelmények

A vezetőségnek meghatározott időközönként át kell vizsgálnia az energiairányítási rendszert annak a biztosítására, hogy az megfelelően és hatékonyan működik.
Az átvizsgálás eredményeit dokumentálni szükséges, amelyek alapján hozott döntések megvalósítására akciótervet/terveket kell kidolgozni.

A szabvány által felkínált eszközrendszer fontosabb elemei:

- az energiairányítási rendszer egészére kiterjedő monitoring rendszer, amely naprakész adatokat biztosít

- a folyamatonkénti mérési eredmények rendszeres értékelésén alapuló javító beavatkozások lehetősége

A szabvány bevezetésével vállalkozásod meg tudja valósítani energiairányítási rendszere szabályozott, dokumentált működését, ami alapja lehet a folyamatos fejlesztésnek és a folyamatosan javuló gazdaságosságnak.

Mi is az ISO 50001 igazán?

Kipróbált, kész technológia, amely rendszerbe foglalja, szabályozza, igazolhatóvá teszi vállalkozásod energiával kapcsolatos valamennyi tevékenységét. Üzleti sikert hoz, mert javítja tevékenységed gazdaságosságát, és termékeid, szolgáltatásaid piacképességét.

Sorozatunk további részeiben azokról a követelményekről és azok teljesítéséhez szükséges eszközökről, módszerekről olvashatsz, amelyek segítségével a szabványban meghatározott energiaeredményességi célok elérhetők.

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy , kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.